Artykuły

Projekt

Powiat Hajnowski - Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik w Białowieży realizuje projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus
SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Celem nadrzędnym projektu jest zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia mieszkańców województwa podlaskiego objętych całodobową opieką w ramach systemu pomocy społecznej, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Celem udzielenia Grantów jest:
- poprawa jakości świadczonych usług w podmiotach świadczących całodobową opiekę w systemie opieki społecznej istotnej z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV-2;
- zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w tych podmiotach poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, zakupu testów na obecność COVID-19;
- zapewnienie obsługi osób przebywających w placówkach całodobowej opieki poprzez sfinansowanie dodatkowego zatrudnienia w tych podmiotach/dodatkowego wynagrodzenia dla kadry już zatrudnionej/umożliwienie skorzystania z pomocy psychologicznej i terapeutycznej przez kadrę świadczącą usługi;
- ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które – chcąc chronić własne rodziny – nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.
Wartość projektu ogółem wynosi 113 706,22 PLN
Dofinansowanie ze środków UE wynosi 96 495,12 PLN
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 11 352,37 PLN
Dofinansowanie ze środków budżetu województwa wynosi 858,73 PLN

Wersja PDF

Projekt

Powiat Hajnowski – Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu:  16,726,30  zł 

Projekt

Powiat Hajnowski, Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Bezpieczna przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii СОѴГО-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, poprzez zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS Białowieża. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia personelu zapewniającego usługi bytowe, opiekuńcze, personelu gospodarczego i obsługi, pracującego w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” oraz mieszkańcom Domu.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 140.136,57 PLN 


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5