Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Rokitnik" w Białowieży ogłasza nabór na stanowisko (1/4 etatu) Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Wymagania niezbędne

- obywatelstwo polskie
- wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia wyższe oraz podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
- nie karalność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

2. Wymagania dodatkowe
- znajomość obsługi MS Word, MS Excel
- komunikatywność systematyczność, otwartość
- kwalifikacje pedagogiczne
- szkolenie okresowe dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy
- znajomość zagrożeń biologicznych, chemicznych w zakładzie związanym z opieką medyczną.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki DPS

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia
- list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub CV,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- kserokopia dyplomu wyższej uczelni oraz kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz wiedzę i staż pracy

Oryginały dokumentów należy przedstawi w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Uwaga! Kandydat który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 201, poz.1183) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składania dokumentów
Termin: do dnia 24 października 2014 r.
Miejsce: Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, ul. Centura 2, 17-230 Białowieża, pok.48 Sekretariat, z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - ¼ etatu”.

6. Warunki pracy na stanowisku
Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta od dnia 1 listopada 2014 r. na czas określony do 6-ciu miesięcy z wynagrodzeniem brutto 1.600,00 zł. – 2.800,00 zł. - cały etat. ¼ etatu 400,00 zł. – 700,00 zł.

7. Informacje dodatkowe
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Domu).

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”
w Białowieży
Mikołaj Golonko


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5