INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na:
„Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” . Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Dostawę artykułów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Jedynym kryterium była cena - 100%

 

1. Oferta Nr 2: Hurt i Detal Art. Spożywczo -Rolne Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24, z ceną ofertową brutto w tym VAT: 81,64 zł. (sumą cen jednostkowych za poszczególne artykuły mleczarskie wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami). Oferta uzyskała punktów: 76,90.
2. Oferta Nr 3: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122, Magazyn w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 52, z ceną ofertową brutto w tym VAT: 62,82 zł (sumą cen jednostkowych za poszczególne artykuły mleczarskie wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami). Oferta uzyskała punktów : 100 .

Jako najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, wybrano ofertę Nr 3 przedstawiającą najniższą cenę ofertową brutto (w tym VAT) ogółem: 62,82 zł (sumą cen jednostkowych za poszczególne artykuły mleczarskie wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami) z Firmy: Spółdzielnia Mleczarska ,,MLEKOVITA” 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122, Magazyn Nr 20 w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 52.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art.89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następującego Wykonawcy :
Oferta Nr 1 z Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „MANGO” Detal – Hurt, Mirosław Popow, 17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 16 A i ul. Poddolna 63.

Uzasadnienie faktyczne:
Cena ofertowa brutto (suma cen jednostkowych) w tym VAT wynosiła:53,97 zł.  W poz. 7 „Formularza Cenowego Do Oferty” cena masła (minimum 82% tłuszczu, bez dodatków) za jeden kilogram została przedstawiona przez Wykonawcę w kwocie 8,87 zł brutto. Jest to rażąco niska cena, która w wielkim stopniu obniżyła cenę ofertową brutto (sumę cen jednostkowych). W obrocie handlowym i na rynku nie znajduje się masło o w/w parametrach w takiej cenie. Wystosowano pismo do w/w Wykonawcy aby udokumentował, że wyżej wymienione masło (minimum 82% tłuszczu, bez dodatków) w takiej cenie znajduje się w obrocie handlowym lub na rynku oraz, że Wykonawca ten będzie dostarczał w/w masło dla przyszłego Odbiorcy po cenie 8,87 zł brutto za jeden kilogram.  W/w Wykonawca nie dostarczył pisemnego wyjaśnienia i w związku z tym, uważa się jego ofertę za ,,ofertę z rażąco niską ceną”.
Uzasadnienie prawne:  Art.89 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych brzmi : ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”
w Białowieży
mgr Mikołaj Golonko
Białowieża, dnia: 26.04.2011 r.


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5