Zasady przyjęcia do DPS

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ROKITNIK” W BIAŁOWIEŻY
1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo zamieszkania w "DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ"
2. Osoba, o której mowa powyżej, składa wniosek - prośbę o skiero - wanie do domu pomocy do "Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" lub "Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej" właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W prośbie - podaniu opisuje swoja sytuację tj. podeszły wiek, długotrwała chorobę, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki, podpisuje pismo i przesyła do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Podanie złożyć może osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku przy pomocy pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia sprawy u kandydata ubiegającego się o przyjęcie do DPS, który winien potwierdzić stan rzeczy. Pracownik socjalny poprosi o pozostałe dokumenty potwierdzające, iż osoba wymaga całodobowej opieki tj.:
- decyzja z ZUS/KRUS o przyznaniu emerytury, renty
- orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie Lekarza Orzecznictwa z ZUS/KRUS
- zaświadczenie lekarskie /GOPS wydaje druk/
- oświadczenie o umieszczeniu i ponoszeniu odpłatności w DPS /formularz z GOPS/
4. Jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w pt. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.
5. Po uprawomocnieniu się decyzji "Ośrodek Pomocy Społecznej" przekazuje decyzję do "Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie" w Hajnówce, która wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży
6. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie. Procentowa odpłatność nie zmieni się w zależności od wysokości świadczenia, tzn., iż osoby, które otrzymują najniższe świadczenia i osoby o wysokich dochodach procentowo ponoszą tą samą odpłatność.
7. Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży w roku 2010 wynosi 2.672,60 zł . Corocznie koszt ten ulega zmianie.
8. Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w DPS tj.: 70% dochodu jest niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą:
- małżonek lub dzieci
- gmina, która kieruje osobę do DPS
9. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę.
10. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS otrzymała decyzję odmawiającą skierowania, jest możliwe zwrócenie się z odwołaniem do Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora "MOPS" lub "GOPS" w danej gminie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
W celu uzyskania informacji, czy dodatkowych pytań prosimy o kontakt Dyrekcją DPS w Białowieży tel. 85 6812424 w. 101 lub 103


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5