Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Załącznik nr 1

do Regulaminu naboru na wolne

stanowiska urzędnicze

w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży

 

Ogłoszenie nr 1/2017

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży,

ul. Centura 2 17-230 Białowieża

ogłasza nabór na stanowisko (pełny etat):

księgowa/y

 

 

1. Wymagania niezbędne

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe,

c) znajomość księgowości i technik pracy biurowej,

d) znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych, o sprawozdawczości budżetowej, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

f) dobra opinia

2. Wymagania dodatkowe

a)  doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego

b)  znajomość/ umiejętność obsługi urządzeń i komputerowych programów biurowych ( Word, Excel)

c)  komunikatywność, systematyczność, dokładność,

d)  umiejętność pracy w zespole,

e)  wskazana znajomość programu „PŁATNIK”.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a)  sporządzanie sprawozdań budżetowych,

b)  sporządzanie list płac i obsługa programu „PŁATNIK”,

c)  obsługa finansowa środków trwałych,

d)  sporządzanie przelewów w programie”Pekaobiznes24”,

e)  w zastępstwie prowadzenie kasy.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia

- list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub CV,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- kserokopia dyplomu wyższej uczelni oraz kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz wiedzę i staż pracy,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oryginały dokumentów należy przedstawić  w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Uwaga! Kandydat który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 201, poz.1183) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składania dokumentów

Termin: do dnia 31.03.2017 r.

 

Miejsce: Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, ul. Centura 2, 17-230 Białowieża, pok.48 Sekretariat, z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisko księgowa/y – pełny etat”.

 

6. Warunki pracy na stanowisku

Miejsce świadczenia pracy: Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK” w Białowieży

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

7. Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Domu).

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik”

w Białowieży 

 mgr Mikołaj Golonko

     Białowieża, dn. 14.03.2017r.

 

 

Lokalizacja DPS

    


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5